tôn thờ liệt sĩ trong Tiếng Anh là gì?

tôn thờ liệt sĩ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tôn thờ liệt sĩ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tôn thờ liệt sĩ

    * dtừ

    martyrolatry