tôn đường trong Tiếng Anh là gì?

tôn đường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tôn đường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tôn đường

    * dtừ

    family shrine, your parents