tôn tạo trong Tiếng Anh là gì?

tôn tạo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tôn tạo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tôn tạo

    * dtừ

    embellish, embellishment

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tôn tạo

    embellish, embellishment