tôn sư trong Tiếng Anh là gì?

tôn sư trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tôn sư sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tôn sư

    * dtừ

    venerated teacher

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tôn sư

    master, venerated teacher