tôn tộc trong Tiếng Anh là gì?

tôn tộc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tôn tộc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tôn tộc

    * dtừ

    member of the same family

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tôn tộc

    member of the same family