tôn lên ngôi trong Tiếng Anh là gì?

tôn lên ngôi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tôn lên ngôi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tôn lên ngôi

    * dtừ

    enthronement