tôn trưởng trong Tiếng Anh là gì?

tôn trưởng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tôn trưởng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tôn trưởng

    * dtừ

    respect the superiors; respected personage; head of the family