tôn nữ trong Tiếng Anh là gì?

tôn nữ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tôn nữ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tôn nữ

    * dtừ

    daughter of a royal family

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tôn nữ

    daughter of a royal family