tôn cực trong Tiếng Anh là gì?

tôn cực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tôn cực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tôn cực

    very high