tôn thượng trong Tiếng Anh là gì?

tôn thượng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tôn thượng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tôn thượng

    to respect one’s superiors