tôn làm thần trong Tiếng Anh là gì?

tôn làm thần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tôn làm thần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tôn làm thần

    * dtừ

    deification, apotheosis

    * ngđtừ

    apotheosize, deify