tôn cảo trong Tiếng Anh là gì?

tôn cảo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tôn cảo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tôn cảo

    * dtừ

    posthumous works