tôn lên trong Tiếng Anh là gì?

tôn lên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tôn lên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tôn lên

    * dtừ

    set-off, enthronement

    * ngđtừ

    glorify, flatter, transfigure, enthrone, dignify, heighten