tôn sùng sách trong Tiếng Anh là gì?

tôn sùng sách trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tôn sùng sách sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tôn sùng sách

    * dtừ

    bibliolatry