tôn chi trong Tiếng Anh là gì?

tôn chi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tôn chi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tôn chi

    * dtừ

    branch of a family

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tôn chi

    branch of a family