tôn hiệu trong Tiếng Anh là gì?

tôn hiệu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tôn hiệu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tôn hiệu

    * dtừ

    imperial title

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tôn hiệu

    imperial title