tôn tốt trong Tiếng Anh là gì?

tôn tốt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tôn tốt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tôn tốt

    * ttừ

    rather good

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tôn tốt

    rather good