tôn ti trong Tiếng Anh là gì?

tôn ti trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tôn ti sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tôn ti

  hierarchy

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tôn ti

  * noun

  hierarchy

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tôn ti

  hierarchy