tín triều trong Tiếng Anh là gì?

tín triều trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín triều sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tín triều

    * dtừ

    high tide, flood