tín hiệu cấp cứu trong Tiếng Anh là gì?

tín hiệu cấp cứu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín hiệu cấp cứu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tín hiệu cấp cứu

    * dtừ

    mayday, sos