tín cầm trong Tiếng Anh là gì?

tín cầm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín cầm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tín cầm

    harbinger, swallow