tín hiệu cầu cứu trong Tiếng Anh là gì?

tín hiệu cầu cứu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín hiệu cầu cứu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tín hiệu cầu cứu

    distress signal