tín cần trong Tiếng Anh là gì?

tín cần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín cần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tín cần

    * ttừ

    conscientious