tín hiệu báo bão trong Tiếng Anh là gì?

tín hiệu báo bão trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín hiệu báo bão sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tín hiệu báo bão

    * dtừ

    cone