tín nhiệm trong Tiếng Anh là gì?

tín nhiệm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín nhiệm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tín nhiệm

  to trust; to have confidence in somebody

  tôi thấy vinh dự vì được bà ấy tín nhiệm i am/feel honoured that she trusts me

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tín nhiệm

  * verb

  to trust

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tín nhiệm

  to trust; trust, confidence