tín hiệu trong Tiếng Anh là gì?

tín hiệu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín hiệu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tín hiệu

  signal

  tín hiệu rađiô/xuất phát/cảnh báo/báo động radio/starting/warning/alarm signal

  phát/nhận tín hiệu to send/receive a signal

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tín hiệu

  * noun

  signal, sign

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tín hiệu

  signal, sign