tín bạ trong Tiếng Anh là gì?

tín bạ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín bạ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tín bạ

    (school) report card