tín nữ trong Tiếng Anh là gì?

tín nữ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín nữ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tín nữ

    * dtừ

    devout woman, woman devotee (buddhism)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tín nữ

    devout woman, woman devotee (Buddhism)