tín phiếu trong Tiếng Anh là gì?

tín phiếu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín phiếu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tín phiếu

  (tín phiếu kho bạc) treasury bill

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tín phiếu

  * noun

  bond, securities

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tín phiếu

  bond, securities