tín hiệu cơ trong Tiếng Anh là gì?

tín hiệu cơ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín hiệu cơ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tín hiệu cơ

    semaphore