tín dụng nhà đất trong Tiếng Anh là gì?

tín dụng nhà đất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín dụng nhà đất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tín dụng nhà đất

    credit foncier