tín dụng dài hạn trong Tiếng Anh là gì?

tín dụng dài hạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín dụng dài hạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tín dụng dài hạn

    long-term credit