tín hiệu rađiô trong Tiếng Anh là gì?

tín hiệu rađiô trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín hiệu rađiô sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tín hiệu rađiô

    * dtừ

    beam