tín phong trong Tiếng Anh là gì?

tín phong trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín phong sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tín phong

    * dtừ

    monsoon, trade

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tín phong

    monsoon, trade