tín đồ hồi giáo trong Tiếng Anh là gì?

tín đồ hồi giáo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tín đồ hồi giáo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tín đồ hồi giáo

    * dtừ

    mussulman

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tín đồ Hồi giáo

    Muslim, follower of Islam