luật trong Tiếng Anh là gì?

luật trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • luật

  law; code; legislation

  học luật to study/read law; to read for the bar

  làm đúng luật to uphold/obey/respect the law

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • luật

  * noun

  law; rule; code; regulation

  luật cung cầu: law of supply and demand

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • luật

  law, regulation, rule