luật gia trong Tiếng Anh là gì?

luật gia trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật gia sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • luật gia

  xem nhà luật học

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • luật gia

  * noun

  lawyer

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • luật gia

  lawyer