luật định trong Tiếng Anh là gì?

luật định trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật định sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật định

    statutory

    nghĩa vụ/ngày nghỉ luật định statutory duty/holiday

    theo trình tự luật định& in legal orde