luật đầu tư trong Tiếng Anh là gì?

luật đầu tư trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật đầu tư sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật đầu tư

    investment law; law on investment