luật chúa trong Tiếng Anh là gì?

luật chúa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật chúa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật chúa

    * thngữ

    the eternal verities