luật công ty trong Tiếng Anh là gì?

luật công ty trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật công ty sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật công ty

    corporate law; corporation law