luật sư tồi trong Tiếng Anh là gì?

luật sư tồi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật sư tồi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật sư tồi

    * dtừ

    law-monger