luật thuế trong Tiếng Anh là gì?

luật thuế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật thuế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật thuế

    fiscal law; tax law