luật hình trong Tiếng Anh là gì?

luật hình trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật hình sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật hình

    criminal law

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • luật hình

    Criminal law

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • luật hình

    criminal law