luật tế bần trong Tiếng Anh là gì?

luật tế bần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật tế bần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật tế bần

    * dtừ

    poor-law