luật giang hồ trong Tiếng Anh là gì?

luật giang hồ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật giang hồ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật giang hồ

    honour among thieves; the law of the jungle; the law of the underworld; lynch law