luật đất đai trong Tiếng Anh là gì?

luật đất đai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật đất đai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật đất đai

    law on land; land law