luật thừa kế trong Tiếng Anh là gì?

luật thừa kế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật thừa kế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật thừa kế

    law of inheritance/succession; inheritance law