luật hải quan trong Tiếng Anh là gì?

luật hải quan trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật hải quan sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật hải quan

    customs legislation/regulations