luật xa gần trong Tiếng Anh là gì?

luật xa gần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật xa gần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luật xa gần

    xem luật phối cảnh